3277715925.a068ad3.69fa5689df3e459d890ae9049751eb33

10 Basic Pattern ลายผ้าพื้นฐานที่สาวๆควรรู้

ลวดลายผ้าในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบมากซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีลายผ้าพื้นฐานที่สาวๆคุ้นหน้าคุ้นตากัน ซึ่งลายผ้าต่างๆอาจจะเกิดจากเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปเช่น เกิดจากการพิมพ์ผ้าผ่านเครื่องพิมพ์ หรือเกิดจากการทอผ้าจนเกิดเป็นลวดลายก็ยังได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *